Privacyverklaring.

Het Ondernemingsrechtelijk Dispuut O.R.D., gevestigd aan Burgemeester Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam Kamer LB-121, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.ofrd.nl Burgemeester Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam Kamer LB-121

De Functionaris Gegevensbescherming van Het Ondernemingsrechtelijk Dispuut O.R.D. is te bereiken via voorzitter@ordispuut.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Ondernemingsrechtelijk Dispuut O.R.D. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
-Studierichting
-Start studiejaar
-Studentnummer
-Curriculum Vitae
-Motivatiebrief

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via voorzitter@ordispuut.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Ondernemingsrechtelijk Dispuut O.R.D. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten 
 • Om diensten bij je af te leveren
 • Om te controleren of je student bent aan de Erasmus Universiteit
 • Om te controleren of je lid bent bij de JFR
 • Om te beoordelen of je toegang tot leeftijdsgebonden activiteiten hebt en om te kunnen beoordelen of je tijdens activiteiten alcohol mag nuttigen.
 • Om een gericht aanbod van activiteiten te kunnen doen
 • Om onderscheid te maken tussen de jaarlagen van leden
 • Het O.R.D. beoordeelt je CV en motivatiebrief in het kader van de sollicitatie voor een commissie of bestuursfunctie of deelname aan de Corporate Law Trip. Daarnaast kan het uploaden van je CV en/of motivatiebrief verplicht zijn bij bepaalde activiteiten. Dit hangt af van het karakter van de activiteit, bijvoorbeeld recruitment. In die gevallen wordt je CV doorgestuurd naar kantoren en partners. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Ondernemingsrechtelijk Dispuut O.R.D. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je persoonsgegevens tot de eerste dag van september, nadat een verzoek tot uitschrijving is ingediend bij de secretaris van het O.R.D. of de JFR, tenzij er een wettelijke verplichting op het O.R.D. of de JFR rust waardoor een langere bewaartermijn noodzakelijk is.
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Ondernemingsrechtelijk Dispuut O.R.D. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Ondernemingsrechtelijk Dispuut O.R.D. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 
Wij verstrekken jouw persoonsgegevens aan de volgende derden:
 • De Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam
 • PerfectView B.V. (CRM-systeem)
 • Bij deelname aan activiteiten aan betrokken kantoren en partners.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Ondernemingsrechtelijk Dispuut O.R.D. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Ondernemingsrechtelijk Dispuut O.R.D. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar voorzitter@ordispuut.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Het Ondernemingsrechtelijk Dispuut O.R.D. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Ondernemingsrechtelijk Dispuut O.R.D. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onsvia voorzitter@ordispuut.nl

Afbeeldingen

Tijdens activiteiten van het O.R.D. worden foto’s gemaakt waar leden op afgebeeld kunnen staan. De foto’s die worden gemaakt tijdens activiteiten worden mogelijk geüpload op de website van het O.R.D. Foto’s kunnen daarnaast gebruikt worden op de social media van het O.R.D. Deze media bestaan uit: Facebook, instagram en LinkedIn en deze kanalen zijn openbaar. Foto’s worden door het bestuur gefilterd voordat ze worden geplaatst. Je kunt een verzoek om een foto te verwijderen van de website van het O.R.D.. Facebook, Instagram en/of LinkedIn sturen naar voorzitter@ordispuut.nl